Transport ja logistika

Ain Tulvi “Logistika õpik kutsekoolidele”, 2014

Logistika erialade õpetamine Eesti õppeasutustes on kulgenud tõusvas joones alates eelmise aastakümne algusest tänu Eesti suhteliselt kiiresti arenenud logistikasektorile ja eriala populaarsusele noorte hulgas. Autori Ain Tulvi sõnul on logistika interdistsiplinaarne aine, mille põhitõdede omandamiseks on vajalikud baasteadmised ettevõtlusest ja majandusest, loogiline mõtlemine ja teatud matemaatiline võimekus. Käesolev õpik on mahukas nii lehekülgede arvult kui käsitletavate teemade poolest. Tegelikult antakse õpikus edasi mitte ühe, vaid nelja eriala õpetamiseks vajaminev õppematerjal. Materjali valikul on autor proovinud leida tasakaalu teoreetiliste käsitluste ja praktilise külje vahel ning sellest lähtuvalt on õpik sobiv nii kutse- kui ka kõrgharidusasutuste õppuritele.

Kogu õpikus esitatud materjal on jaotatud temaatiliselt 19. peatükki. Käsitletud on kõik logistika funktsionaalsed ja funktsiooniülesed valdkonnad, sh. põhimõisted logistika ja tarneahala juhtimisest. Esimeses sissejuhatavas peatükis käsitletakse lühidalt logistika ajaloo olulisemad aspekte ning kirjeldatakse logistika ülesandeid ja eesmärke. Järgmistes peatükkides käsitletakse eri transpordiliikide veovahendeid, veoühikuid ja –tehnoloogiaid, laotehnoloogiaid ja –seadmeid, kaubavedu ja käitlemist, varude haldamist, ostmist, klienditeenindust logistikas, kuluarvestust ja logistika infosüsteeme. Lisaks vaadeldakse viimases peatükis keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid.

Iga alapeatüki lõpus on küsimused, mis nõuavad vastamiseks läbiloetu üksikasjalikku mõistmist ja süsteemset käsitlemist, samuti on raamatus näidisülesanded. Raamat on rohkete illustratsioonidega. Õpik on mõeldud peamiselt kaubakäsitlejatele, laohoidjatele, veokorraldajatele, logistika klienditeenindajatele ja logistikutele.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv