//
Arhiiv

keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine

This tag is associated with 28 posts

Life Cycle Assessment Student Handbook. Scrivener Publishing, 2015

Igal tootel on oma elutsükkel ja iga toode mõjutab mingil moel ümbritsevat keskkonda. See raamat aitab otsustajatel võtta vastutust juba tootearendusprotsessis ning ka seadusloomes. Jätkusuutlikku tootedisainimist toetav teos jaguneb kaheksaks peatükiks, raamat on illustreeritud mitmete graafikute ja tabelitega. Olelusringi hindamist õpetav käsiraamat sobib suurepäraselt nii tudengile kui ka insenerile, juhile ja poliitikule. Vaata, kas raamatut … Continue reading

Michael Allaby. Basics of environmental science. Routledge, 2000

Käesolevas raamatus tutvustatakse teemasid, mis kõik võib koondada mõiste alla „keskkonnateadus“. Materjal on jagatud kuueks peatükiks, milles võetakse vaatluse alla keskkonnateaduse üldmõisted, ajalugu, loodusressursid, biosfäär, maateadused ja keskkonnaohje. Põhjalikult selgitatakse mõisteid nagu globaalne soojenemine, kõrbestumine, geneetiliselt muundatud toidud, happevihmad, tutvustatakse kümmet peamist bioomi ehk makrosüsteemi. Teemasid on käsitletud lihtsalt ja mittetehniliselt, lisatud on jooniseid, diagramme … Continue reading

Tim Caro. Conservation by proxy: indicator, umbrella, keystone, flagship, and other surrogate species. Island Press, 2010

Bioloog ja teadur Tim Caro kirjutas raamatu esindusliikidest (surrogate species) ehk võtmetähtsusega liikidest, et täpsustada terminit ja sellega seotud mõisteid.  Esindusliikide kaudu saab juhtida tähelepanu looduskaitseprobleemidele. Kuna looduskaitsebioloogia sisaldab palju tehnilisi ja abstraktseid kategooriaid, mida inimestel võib olla keeruline mõista, siis on need liigid efektseks vahendiks motiveerimaks avalikkust looduskaitset väärtustama. Autor tutvustab looduskaitsebioloogiat üldiselt, bioloogilise … Continue reading

Biological wastewater treatment: principles, modelling and design. IWA Publishing, 2008

Mahukas ja põhjalik õpik käsitleb bioloogilise heitveepuhastuse teemat ning on mõeldud kraadiõppe üliõpilastele ja õppejõududele, koondades endas materjali antud teemaga tegelenud uurimisrühmadelt maailma eri paigust. Õpik on valminud seoses e-kursustega, mida korraldab Delftis asuv UNESCO-IHE Veemajanduse Instituut. Lisaks raamatus olevatele tekstidele sisaldab kursus ka videoloenguid, slaide ning praktilisi harjutusi iseseisvaks õppimiseks (kättesaadavad vaid kursusel osalejatele). … Continue reading

Juhani Püttsepp. Eesti looduskaitse 100 aastat. Post Factum, 2018

Raamatus kirjeldatakse läbi autori isikliku vaatenurga Eesti looduskaitse lugu. Läbitakse ajatelg, mis algab 1297. aasta Taani kuniga metsaraie keeluga Tallinna lähedastel saartel ning jõuab 2018. aastasse, mil Eesti rahvuslooma valimisel oli kõva rebimine siili ja hundi vahel ning kui rahva survel otsustab valitsus lõpetada tselluloositehase planeeringu Emajõe lähedusse. Raamatu lõppu on lisatud Eesti rahvusparkide, looduskaitsealade, … Continue reading

Xuan Zhu. GIS for environmental applications: a practical approach. Routledge, 2016

Tegemist on praktilise õppematerjaliga geograafilise infosüsteemi (GIS) keskkonnaalastest rakendustest. Tutvustatakse GIS-i üldisi tööpõhimõtteid, meetodeid, ruumiandmete haldamise tööriistu, andmete analüüsimist, visualiseerimist, samuti ArcGIS tooteperekonna levinuimat toodet ArcGIS for Desktop. GIS-lahendusi on võimalik kasutada looduskahjude hindamisel, leiukohtade kaardistamisel ja uuringutel, maastiku hindamisel, hüdroloogiliseks modelleerimiseks, ökosüsteemide teenuste hindamisel jne. Kõiki GIS-lahendusi illustreeritakse näidetega, samm-sammuliste juhiste, märkuste ja ekraanipiltidega. … Continue reading

Charles Moore, Cassandra Phillips. Plastic ocean: how a sea captain’s chance discovery launched a determined quest to save the oceans. Avery, 2011

1997. aasta suvel seilas kapten Charles Moore Hawaiilt oma kodusadamasse Californias. Ta kasutas otseteed läbi Vaikse ookeani põhjaosas asuva subtroopilise keerise ning sel teel sattus ta planeedi kõige suuremale prügisaarele. Käesolevas raamatus paljastab Moore oma kurjakuulutavad leiud ja plasti varjatud omadused. Plast kujutab suurt ohtu kaduvatele mereliikidele ja nende elukeskkondadele, mis on Moore’i sõnul veel … Continue reading

Waste management and sustainable consumption: reflections on consumer waste. Routledge, 2015

Tegemist on raamatuga jäätmetest, säästvast tarbimisest ja jätkusuutlikkusest jäätmete käitlemisel. Raamat on jaotatud neljaks osaks: tarbimine ja jäätmed, jäätmekäitlus, sotsiaalkultuurilised vaated jäätmetele, jäätmete vältimine. Teemasid käsitletakse keskkonna-, majandus-, sotsiaal- ja kultuuriteooriatest lähtuvalt ning pakutakse praktilisi lahendusi jäätmete probleemi lahendamiseks ja tarbijatele stiimuleid enda poolt tekitatava jäätmehulga vähendamiseks. Lisatud on näiteid juhtumiuuringutest nii Rootsist, Jaapanist, USA-st, … Continue reading

F. Stuart Chapin, Pamela A. Matson, Peter M. Vitousek. Principles of terrestrial ecosystem ecology. Springer, 2011

Maa kliima, taimestik ja loomastik on pidevas muutumises ning seepärast on hädavajalik mõista maismaa ökosüsteeme, selle protsesse ja nende tundlikkust keskkonna muutuste suhtes. See ongi käesoleva teose raamistikuks. Ökosüsteemi ökoloogia uurib seoseid organismide ja nende füüsilise keskkonna vahel maa süsteemide kontekstis. Raamat annab teadmisi ökosüsteemi ökoloogia ajaloolisest taustast, struktuurist ja kontseptuaalsetest edusammudest. Esile tõstetakse uusi … Continue reading

Ken Webster. The circular economy: a wealth of flows. Ellen MacArthur Foundation Publishing, 2017

Majandusekspert ja õppejõud Ken Webster tutvustab ringmajandust ja seni kasutusel olevat lineaarmajandusmudelit ning võrdleb neid omavahel. Lineaarmajandusmudel, mille skeemiks on “tooda-kasuta-hülga”, vastandub selgelt mittebioloogiliste ressursside ja materjalide taaskasutusele ning ressursitõhususele teotuvale ringmajandusele. Webster selgitab erinevate praktiliste näidete, skeemide ja jooniste abil, et ringmajandusele üleminek on 21. sajandi paratamatus – ressursid peavad ringlema ja tootma rohkem … Continue reading

Varasemad postitused

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com