arhiiv

matemaatika

This tag is associated with 11 posts

“Gümnaasiumi lai matemaatika. V, Integraal. Planimeetria kordamine. Sirge ja tasand ruumis”, 2019

Ilmus laia matemaatika õpiku viies osa. Õpik sisaldab XI ja XII kursuse kõiki teemasid. Eelnevalt ilmunud osad katavad ülejäänud gümnaasiumi ainekava teemad. Õpikud on kirjutatud uuendusliku ülesehitusega ja selgituste juurde on lisatud palju näiteid. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER  

Chris Sangwin “Computer Aided Assessment of Mathematics”, 2013

Raamat on kirjutatud gümnaasiumi ja ülikooli matemaatika õpetajatele. Põhilisteks märksõnadeks on arvutipõhine teadmiste hindamine ja arvutialgebra. Suurte õpilasgruppide hindamise puhul ei ole käsitsi hindamine enam mõistlik. Mõnikord on õigeid teid vastuseni mitu ja selline kontrollimine nõuab mahukat arvutamist. Raamat õpetab ja ärgitab mõtlema teemal, kuidas asendada traditsiooniline paberi ja pliiatsiga hindamine arvutialgebraga hindamisega. Vaata saadavust … Continue reading

Maido Rahula, Mati Väljas “Matemaatika ja füüsika. Valemid ning hüpoteesid”, 2017

See matemaatikute poolt kirjutatud raamat kutsub lugejaid universumi avastama. Teos propageerib matemaatikat ja selle osatähtsust teiste teaduste kõrval. Autorid on lähenenud maailmale soliidselt, formuleerides oma ettepanekuid hüpoteesidena, kusjuures kõik esitatud hüpoteesid on huvitavad ja kontrollitavad. Katseid saab ise läbi teha ja kaasa arvutada. Kummutatakse väide, et matemaatika tähendab vaid kuiva valemite kirjutamist. Tegelikult tegutseb matemaatik … Continue reading

“Gümnaasiumi lai matemaatika I : avaldised ja arvuhulgad, võrrandid, võrratused”, 2017

Käesolev õpik käsitleb gümnaasiumi laia matemaatika kursust ning võimaldab materjali ka iseseisvalt omandada. Ülesanded on jagatud kolmeks osaks. Iga teoreetilise osa juures on õppimisülesanded, mille juurde on lisatud viited vajaliku valemi või näite kohta. Lk 182 on toodud harjutusülesanded, mis on mõeldud õpitud teemade iseseisvaks harjutamiseks ning neis vihjeid valemitele ja näidetele ei ole. Lk … Continue reading

Bette K. Tepper “Mathemathics for Retail Buying”, 2016

„Mathemathics for retail buying“ on mõeldud õpikuna kasutamiseks üliõpilastele, kes oma tegevuses on otseselt või kaudselt seotud jaekaubandusega. Raamatus tutvustatakse ajakohaseid teemasid, mis hõlmavad erinevaid moetööstusega seotud jaemüügi stsenaariume ja kontseptsioone. Õpiku sisu on hästi seotud reaalse eluga – iga peatüki lõpus on ülesanded ja juhtumiuuringud, mis pakuvad võimalusi saadud teoreetilisi teadmisi praktikas kasutada . … Continue reading

Jaan Janno “Arvutusmeetodid : õpik kõrgkoolidele”, 2016

Õpikus käsitletakse arvutusmeetodeid võrrandite, võrrandsüsteemide, ekstreemumülesannete ja funktsioonide lahendamiseks, tuletiste ja integraalide arvutamiseks ning diferentsiaalvõrranditele püstitatud ülesannete lahendamiseks. Lisaks meetodite kirjeldusele selgitatakse ka meetodite matemaatilist tausta: analüüsitakse täpsust ja vigu, tuletatakse algoritme. Lisatud on teoreeme kohtades, kus need aitavad materjali paremini mõista. Suur osa matemaatilisi seoseid on formuleeritud ilma tõestuseta. Materjali on täiendatud näidetega ja … Continue reading

Alar Leibak “Kompleksmuutuja funktsioonid : õpik kõrgkoolidele”, 2015

Käesolevas õpikus käsitletakse kompleksmuutuja funktsiooniteooria klassikalisi peatükke. Eesmärk on anda ülevaade diferentseeruvatest kompleksmuutuja funktsioonidest, esitada seoseid teiste matemaatika harudega (algebra, arvuteooria, tõenäosusteooria) ning vaadelda mõningaid rakendusi (Laplace’i teisendus, Fourier’i teisendus, z-teisendus). Õpik on valminud loengute põhjal, mida autor on aastaid Tallinna Tehnikaülikoolis lugenud. Materjal on esitatud nii, et see oleks jõukohane üliõpilasele, kes on läbinud … Continue reading

Juhan Aru, Kristjan Korjus, Elis Saar “Matemaatika õhtuõpik”, 2014

„Matemaatika õhtuõpik“ aitab muuta matemaatikat lugejate jaoks lihtsamaks ja huvitavamaks. Raamat toetab koolitunde ja päris õpikut, aga sobib ka kõigile teistele, kes sooviksid matemaatikat iseseisvalt avastada või taasavastada. Iga tähtsama keskkooli ainekavas mainitud teema ning mõiste kohta leiab erinevaid intuitiivseid seletusi, samuti nende ajalugu, huvitavaid fakte ja rakendusi. Tegemist on ebatraditsionaalse õpikuga, millest on saanud … Continue reading

Evald Übi, Kadrin Keres “Rakendusmatemaatika : õpik kõrgkoolidele”, 2013

Käesolev kõrgkooliõpik annab elementaartasemel ülevaate matemaatika rakendustest eelkõige majanduses, aga ka tehnikas, logistikas, juhtimises jne. Raamat on kirjutatud Tallinna Tehnikaülikoolis loetud loengute põhjal. Raamat on jaotatud 12 peatükiks, mis tutvustavad matemaatika erinevaid rakendusi. Igas peatükis on harjutusülesanded, mille vastused on toodud raamatu lõpus. Teos sobib kõigile matemaatikast huvitatud üliõpilastele. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Ants Aasma, Aleksander Levin “Matemaatilised meetodid majanduses”, 2013

Kuna tänapäeva majandusteoorias rakendatakse järjest enam matemaatilisi meetodeid, on vajalik, et majanduserialade spetsialistid oleksid kursis põhiliste matemaatiliste meetoditega. Eelnimetatule see raamat tuginebki. Raamat käsitleb peamiselt mikro-, aga ka makroökonoomika matemaatilisi rakendusi. Ülevaate saab maatriksarvutuse, lineaarplaneerimise, ühe ja mitme muutuja funktsioonide diferentsiaalarvutuse, integraalarvutuse ja diferentsiaalvõrrandite rakendamisest majanduses. Teos on suunatud kõrgkoolide majanduserialade üliõpilastele (sobilik nii bakalaureuse- … Continue reading

Arhiiv